EU

Tento projekt:
Realizácia inovačných opatrení v spoločnosti McLLOYDS s.r.o.

je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja Cieľom projektu je realizácia inovačných opatrení, v podobe zavedenia technológie a výroby nového inovatívneho produktu, čím dôjde k zníženiu technologickej medzery, rastu ziskov a konkurencieschopnosti. Zvýšenie inovačného potenciálu akceleruje ďalšie projekty pre vývoj nových technologických postupov potravinárskej výroby a receptúr.

Prijímateľ: McLLOYD‘S s.r.o.
Kód ITMS2014+: 313012C664
www.mclloyds.eu

Názov projektu: Realizácia inovačných opatrení v spoločnosti McLLOYD’S s.r.o.
Kód projektu: 313012C664
Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Prioritná os: 1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Miesto realizácie: Marcelová

Stručný popis projektu:
Spoločnosť McLLOYD’s s.r.o. v rámci svojej existencie vyvinula celý rad výrobkov s orientáciou najmä na zdravú výživu a slané pochúťky, ktoré boli s úspechom uvedené na trh a ktoré predáva najmä v zahraničí. Na základe jedinečných znalostí trhu a existujúcich distribučných kanálov sme sa rozhodli rozšíriť svoju produkčnú činnosť, ktorú momentálne reprezentuje najmä výroba aseptických obalov aj o vlastnú produkciu potravinárskych výrobkov v bio kvalite, nového inovatívneho výrobku – pečených nízkokalorických bezlepkových vlnitých lupienkov.

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je realizácia inovačných opatrení, v podobe zavedenia technológie a výroby nového inovatívneho produktu. Cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom aktivity: Zníženie technologickej medzery. Prostredníctvom projektu dôjde k zníženiu technologickej medzery, rastu ziskov a konkurencieschopnosti. Zvýšenie inovačného potenciálu akceleruje ďalšie projekty pre vývoj nových technologických postupov potravinárskej výroby a receptúr. Z pohľadu RIS3 je projekt zameraný na spracovanie domácej surovinovej základne (pri výrobe potravín), ktorá má v mieste realizácie (obec Marcelová, Nitriansky kraj) dlhú tradíciu. Vzhľadom na to, že väčšina konkurenčných výrobkov sa do SR dováža, realizácia projektu prispeje aj k zlepšeniu exportnej bilancie SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ.


www.opvai.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk