Tento projekt:

Realizácia inovačných opatrení v spoločnosti McLLOYDS s.r.o.

 

je spolufinancovaný Európskym  fondom regionálneho rozvoja

Cieľom projektu je realizácia inovačných opatrení, v podobe zavedenia technológie a výroby nového inovatívneho produktu, čím dôjde k zníženiu technologickej medzery, rastu ziskov a konkurencieschopnosti. Zvýšenie inovačného potenciálu akceleruje ďalšie projekty pre vývoj nových technologických postupov potravinárskej výroby a receptúr.

 

Prijímateľ: McLLOYD‘S s.r.o.

Kód ITMS2014+: 313012C664

www.mclloyds.eu

Názov projektu:

 

Kod projektu:

 

Výzva:

 

Prioritná os:

 

Špecifický cieľ:

 

 

Miesto realizácie:

Realizácia inovačných opatrení v spoločnosti McLLOYD’S s.r.o.

 

313012C664

 

OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

 

1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií

 

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít

v priemysle a službách

 

Marcelová

Stručný popis projektu:

Spoločnosť McLLOYD’s s.r.o. v rámci svojej existencie vyvinula celý rad výrobkov s orientáciou najmä na zdravú výživu a slané pochúťky, ktoré boli s úspechom uvedené na trh a ktoré predáva najmä v zahraničí. Na základe jedinečných znalostí trhu a existujúcich distribučných kanálov sme sa rozhodli rozšíriť svoju produkčnú činnosť, ktorú momentálne reprezentuje najmä výroba aseptických obalov aj o vlastnú produkciu potravinárskych výrobkov v bio kvalite, nového inovatívneho výrobku - pečených nízkokalorických bezlepkových vlnitých lupienkov.

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je realizácia inovačných opatrení, v podobe zavedenia technológie a výroby nového inovatívneho produktu. Cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom aktivity: Zníženie technologickej medzery. Prostredníctvom projektu dôjde k zníženiu technologickej medzery, rastu ziskov a konkurencieschopnosti. Zvýšenie inovačného potenciálu akceleruje ďalšie projekty pre vývoj nových technologických postupov potravinárskej výroby a receptúr. Z pohľadu RIS3 je projekt zameraný na spracovanie domácej surovinovej základne (pri výrobe potravín), ktorá má v mieste realizácie (obec Marcelová, Nitriansky kraj) dlhú tradíciu. Vzhľadom na to, že väčšina konkurenčných výrobkov sa do SR dováža, realizácia projektu prispeje aj k zlepšeniu exportnej bilancie SR.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ.

 

 

www.opvai.sk

 

www.partnerskadohoda.gov.sk

 

McLLOYDS s.r.o.

Kamenárska 1365/9

946 32 Marcelová

Slovakia

 

VAT-Nr.: SK2022942416

TERMS & CONDITIONS     I      CREDITS         I    PRIVACY POLICY

©McLLOYD'S 2018

All rights reserved

 Follow us on Facebook

Názov projektu:

 

 

 

 

Kod projektu:

 

Výzva:

 

 

Prioritná os:

 

 

Špecifický cieľ:

 

 

 

 

 

Miesto realizácie:

Realizácia inovačných opatrení v spoločnosti McLLOYD’S s.r.o.

 

313012C664

 

OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

 

1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií

 

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít

v priemysle a službách

 

Marcelová

 Follow us on Facebook